Për ne

NGN është një organizatë joqeveritare (OJQ) që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit. 

Një nga shtyllat kryesore në të cilën është themeluar NGN bazohet kryesisht në përfshirjen dhe ndërtimin e kapaciteteve të studentëve të Universitetit Teknik (UT) dhe studentëve të shkollave të mesme profesionale teknike (AAP), në mënyrë që të fuqizojë lidhjet me tregun e punësimit për të ardhmen. Zhvillimi profesional dhe edukimi në fushën e telekomunikacionit do të bëhet poashtu përmes laboratorit, i cili do të funksionoj në konceptin realo-virtual, duke i kombinuar me pajisje telekomunikuse dhe instrumente matëse reale dhe në anën  tjetër pjesa virtuale që do të simuloj pajisjet e nevojshme për zhvillimin e konceptit.