Qendra e trajnimeve për komunikim – KTTN

Elaborimi/propozimi i qendrës për trajnime

Qëllimi i një qendre të trajnimit është krijimi i  një hapësire në funksion të drejtpërdrejtë të zhvillimit të programeve profesionale ne fushën e telekomit me fokusim ne RAN dhe C-RAN,  planifikimin e rrjetave radiodifuzive dhe optimizmin e tyre, si dhe pjesën e infrastrukturës përcjellëse e cila e kompleton një industri si telekomunikacioni.

Çka përfitojnë studentët?

  • Administrimin e sistemeve të telekomunikimit të kompanive ose institucioneve private dhe shtetërore;
  • Sistemet multimediale;
  • Sistemet që ofrojnë shërbime të telekomunikacioneve;
  • Sistemeve të monitorimit dhe kontrollit automatik;
  • Sistemet bazuar në inteligjencë artificiale dhe;
  • Sisteme prodhuese të pajisjeve elektronike
  • Kompani të cilat planifikojnë, dizajnojnë dhe implementojnë rrjeta telekomunikuese, apo ofrojnë shërbime në fushën e telekomit.
  • Kompani industriale të çdo tipi, brenda të cilave realizohen sistemet IOT, administrimi i të dhënave në cloud, kontrolli për sistemet informative dhe sistemet e komunikimit në kërkesë.
  • Kompani që ofrojnë shërbime fikse dhe mobile për matje te ndryshme telekomunikuese
  • Si konsulent në fushat e planifikimit  të sistemeve radiodifuzive si fushat e telekomunikacionit, të automatizimit, të sigurisë dhe të administrimit të cilësisë.