NGN nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovës (OEK) mbi ofrimin e trajnimeve profesionale për digjitalizimin e proceseve të brendshme për kompani të ndryshme dhe aftësimin e burimeve njerëzore brenda kompanive për t’ju përshtatur procesit të digjitalizimit.
Projekti “Vetëdijsimi dhe këshillimi I kompanive mbi implementimet e teknologjive më të reja ë TIK ka për qëllim që të informoj dhe edukoj kompanitë mbi mënyrën dhe benefitet e implemtnimeve të teknologjive më të reja në mjediset e tyre të punës, me qëllim të rritjës së produktivitetit të sigurisë së kompanisë.