Bordi

Belma Bajrami Kastrati

Kryetare e bordit

Anita Toci

Anëtare e bordit

Ermal Panduri

Anëtar i bordit